Выпуск №: 2(339), февраль, 2020     Скачать в формате PDF
И чил хайи диге я И чил хайи диге я КцIар райондин ТIигьиржал хуьр
ЛЕЗГИ ЧIАЛАЛ САД ЛАГЬАЙ ФИЛЬМ Харусенят    Дуьньядин лезгийри фадлай вилив хуьзвай “Къайи рагъ» фильм гьазур хьанва. Сифте яз кьве чIалал - лезги ва азербайжан чIаларал чIугунвай и кьве сятдин фильм арадиз гъун патал зегьмет...
DİLÇİLİK ELMİNƏ TÖHFƏ Yeni kitablar    Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin getdikcə daha da zənginləşdiyi bir vaxtda dövrün leksikasını əks etdirən yeni ikidilli lüğətlərin hazırlanması son dərəcə vacibdir. Respublikamız müstəqillik qazandıqdan sonra digər sahələrdə olduğu kimi, dilçilik sahəsində də böyük...
РИКIЕЛАЙ ТЕФИР МЯРЕКАТ Лезги чIалан месэлаяр    Алай йисан 21-февралдиз Дагъустан Республикадин СтIал Сулейманан районда лезги чIал хуьниз, чируниз ва вилик тухуниз талукьарнавай илимдинни тежрибадин VIII конференция кьиле фена. Вини...
Чаравал Эпитафия    И йикъара ван хьайи чIулав хабарди чи рикIер къарсурна. ТIвар-ван-авай журналист, Дагъустандин гьукуматдин телевиденидин «Вахтар ва инсанар» тIвар алай лезги гунуг тухузвай Исамудин...
РИКIЕЛАЙ РАКЪУР ТИЙИН "Самурдин мектеб"    Чи халкьдихъ машгьур ксар гзаф ава. Гьайиф хьи, абурукай са бязибур рикIелай алуднава. И ксари лезги халкьдизни хайи чIалаз гьикI къу- лугъ авунватIа рикIел хкизмач. Ихьтин крариз рехъ...
ХАТУР ХУЬДАЙ НУЬКI Мах    Садра са кьуьзеказ гъетер кьаз кIан хьана. Фадлай марф такьуна кьуранвай чил эгъуьнна анай пуд буьтIруьк жагъурна ада. Гьабурни гваз, къуьнелайни кIир вегьена фена кьуьзек вирел. Самар...
ЧИ ХУЬРЕРИН ТIВАРАР Чи хуьрер    (Эвел газетдин 2019-йисан 22-ноябр- дин, 25-декабрдин ва 2020-йисан 30- январдин нумрайра)      «Уба» ва «къишлах» хьиз, «къазма» ва «ятах» гафарни туьркизмаяр...
“SOYUQ GÜNƏŞ" EKRANLARA ÇIXIR Харусенят    Tamaşaçıların səbrsizliklə gözlədiyi, ilk dəfə azərbaycan və ləzgi dillərində çəkilmiş “Soyuq günəş” bədii filmi hazırdır. Ləzgi xalqının adət-ənənələri, milli-mənəvi dəyərlərini əks etdirən bədii filmin təqdimatı və nümayişi bu il 16-17 mart tarixlərində...
ГОСТЬ ИЗ ДЕТСТВА Лезгияр вирина    Недавно вечером сижу я дома одна и жду сына. Звонок в дверь. Открываю: передо мной с большим букетом белых гербер, похожих на ромашки стоит  военный и смеется:    – Теяра баха!...
TƏSƏLLİ TOPLUSU Yeni kitablar    Bu günlərdə “Azərbaycan” nəşriyyatı mənalı ömrü və xeyirxah əməlləri ilə həyatda iz qoymuş, doğma elin hörmətini qazanmış, yaxşı övlad və qeyrətli vətəndaş kimi gənclərə örnək olmuş, 29 yaşında faciəli surətdə dünyadan köçmüş Aydın Rauf...
ВИРИНИЗ СЕЙЛИ ТИР Квез чидани?    Дегь чIавара лезгияр вириниз хъсан лежберар хьиз сейли тир. Гьеле Страбона кхьенай хьи, алпанри Вавилонда ва Египетда авайдалайни хъсандиз цанар цада, никIериз яд гуда. (Килиг: Страбон....
ПРИЧИНЫ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ЯЗЫКОВ Добрые вести    «Я мечтаю на чамикуро, но не могу рассказать о своих мечтах никому, потому что больше никто не говорит на чамикуро. Одиноко, когда ты последний». – Эти слова произнесла бабушка...
ЯД МИХЬДАЙ КАРХАНА Хъсан хабарар    Гьукуматдин программадив кьадайвал, Хачмаз районда яд михьдай кархана эцигзава. Эцигунар тухузвайди «Азерсу» я. Программадив кьадайвал, алатай йисара республикадин кеферпатан...
АБАД ЖЕЗВА Хъсан хабарар    Эхиримжи йисара Дагъустан Республикадин Мегьарамдхуьруьн районда датIана абадвилин кIвалахар кьиле тухузва. Райондин меркез виликандалай гзаф абад хьанва. Алай вахтунда ина куьчейрин...
О НАС ПИСАЛИ... Чакай кхьенай ...    Лезгины имеют странные навыки по поливному земледелию, они искусные мастера, поскольку позволяют их технические средства, по проведению каналов, желобов и других приспособлений для...
ИКI ЛУГЬУМИР, ИКI ЛАГЬ "Самурдин мектеб" Куьт                                    Къуьруь Сахси                                 ХенчI Куьруьмишун         ...
QUSARLI USTANIN ƏSƏRİ Харусенят    Vətənimizin bütün bölgələrində olduğu kimi, bizim Zaqatala rayonunun kəndlərində də məscidlər mövcuddur. Bu məscidlərin həm tarixi,  həm də memarlıq baxımından bir sıra özəllikləri vardır. Car kəndindəki məscid 1626-ci ildə, Mamrux kəndindəki məscid 1716-ci ildə, qalan məscidlərin...
ХАБАРАР
ГАФАЛАГ

Гатфарар - гатфариз цадай магьсулар

ГъетIгъетI - сив квай кас

КIармутI - хьра чранвай силин фу

КIуьрт - кIунтI

Калиш - куьруь крчар алай хеб

Каъ - чIехи буба

Весь словарь номера

ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ