Выпуск №: 8(267), август, 2013     Скачать в формате PDF
И чил хайи диге я И чил хайи диге я Шеки
МискIин хкажна Лезгияр вирина      Пул гвай, чпихъ чIехи мумкинвилер авай ксар гзаф ава. Ингье чпин къазанжи халкь патал харждайбур тIимил я. Элдихъ рикI кун, адахъ агъун гьар садалай алакьдач. И алакьун Аллагьди вичин...
Авадан жезва Чи хуьрер Алай йисан 14-августдиз Азербайжан Республикадин Президент Илгьам Алиев Исмаиллы, Къебеле, Огъуз ва Шеки районра хьана. И районрин агалкьунрихъ галаз таниш хьайи ада, гьакIни инра цIийи карханаяр...
Перизада, гьай гуьзел яр Лезгияр вирина     Им халисан лезги мехьер тир. Бакуда ихьтин мярекатри рикI аладарда. “Куьн Альвиядинни Эльдаран мехъерик акун чи эрзиман я” гафар кхьенвай эверун къачурла рикIяй хвеши хьанай...
Камарванви тават Лезгияр вирина Къебеле райондин Камарван хуьряй тир Лачин Мингечевир шегьерда чIехи хьана. Генжедин Гьукьуматдин Университетдин методикадин факультет акьалтIарайдалай кьулухъ вичин хуьруьнэгьли Самирахъ...
Департамент кIевирна SOS!!!     Азербайжан Евросоюздик экечIдайла ЕС-ди адавай авур кьилин тIалабунри-кай сад республикадин кьадардал гьалтайла тIимил халкьар патал чIал ва адетар хуьз, меденият виликди тухуз куьмек...
Ələkеçməz şеyх Məşhur ləzgilər      Şеyх Məhəmməd Yаrаğinin istеdаdlı tələbələrindən sаyılаn, Imаm Şаmilin ən yахın dоstlаrındаn və ən yахşı şеyхlərindən biri аdlаndırılаn Qubа əyаlətinin Zuхul kəndinin sаkini Şеyх Hаcı Əli Əsgər əslində çаr müstəmləkəçiliyinə qаrşı mübаrizəyə...
Qаliblər "Самурдин мектеб" Bu il rеspublikаmızın аli məktəblərinə qəbul imtаhаnlаrındа 6 аbituriyеnt ən yüksək nəticə göstərmişdir. 700 bаll tоplаmış həmin gənclərə Prеzidеnt təqаüdü təyin оlunmuşdur. Fəхr еdirik ki, оnlаrın аrаsındа“Sаmur” qəzеtinin fəаl охuculаrı və yахın dоstlаrı...
Bir kənddən iki məktub Редакциядиз чар Redaksiyamıza İsmayıllı rayonundakı Sumağallı kənd tam orta məktəbinin iki qabaqcıl müəllimi məktub göndərib. ÜRƏK SÖZÜ     Onun  haqqında  çox  eşitmişdik. Kitablarını  oxuyurduq,  ana  dilimizdə   yazdığı  şeirləri ...
Yаzıçı hаqqındа kitаb Yeniliklər      Azərbaycan Respublikası Nobel İnformasiya Mərkəzi  tərəfindən “Sədaqət Kərimovanın həyat və yaradıcılığı” adlı  kitab hazırlanaraq oxucuların ixtiyarına verilmişdir.      Müasir Azərbaycan və ləzgi ədəbiyyatının tanınmış nümayəndəsi...
Шаирдин камаллу гафар "Самурдин мектеб"      Эсерар ава, садра кlелайла, са акьван лезетни тагана, рикlелай алатдай. Эсерар ава, асиррай асирриз фидай, несилрилай несилрал агакьдай, са чlавузни чпин къимет агъуз ават тийидай....
Дуьньядин мектебра "Самурдин мектеб" Сад лагьай чка кьазва       Украинадин Одесса шегьердин 103-нумрадин урус мектебда 70 миллетдин векилри: украинвийри, урусри, болгарри, молдаванри, лезгийри, азербайжанвийри, белорусри,...
Аялри куьмек ганай Квез чидани?      1943-йисан эвелра Сталина Москвадин 612-нумрадин мектебдин сад лагьай синифда кIелзавай Лена Азаренковадилай адетдин тушир чар къачунай. Ленади кхьенай: “Играми Иосиф Виссарионович!...
Опечатка, или..? SOS!!!      «…Отметим, что согласно официальным данным, 90% населения Кусарского района Азербайджана являются лезгины. Это вторая по численности группа  некоренного населения после...
С верой в душе С верой в душе    «Всему, что теряешь, можно найти замену. Но не найдет замену тот, кто потеряет Аллаха».         Мы обращаем внимание на свой внешний облик каждый раз, выходя из дома, стараясь...
ХАБАРАР
ГАФАЛАГ

Кых - кIвалин чил чуьхуьдай чеб

Хъиф - кьил гъидай набататрин винел жедай хъуьруьшар

Хъукъу - буран

Хъунч - чилелай кьакьанвилихъ хкаж хьанвай чка

Хъуьруьш - кьелечI чкал

Хъяр - кIвенкI алай пая

Весь словарь номера

ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ