Выпуск №: 9(244), сентябрь, 2011     Скачать в формате PDF
«Самур» гьар хизандиз! "Самур" - 20 Играми кIелзавайбур! Зун фадлай «Самурдин» теблигъатчи я. Са шумуд йис инлай вилик газетдик къуьн кутада лагьана кардив эгечIнай зун. КIвенкIве 20, ахпа 30, гуьгъунлай 50 касдив газет кхьиз туна...
Воскресная школа лезгинского языка в Татарстане Лезгияр вирина На днях состоялось торжественное открытие воскресной школы лезгинского языка в одном из городов Респуб-лики Татарстан. Мероприятие прошло в актовом зале  школы № 33 города На-бережные Челны....
“Сувар” представил Азербайджан на фестивале в Турции Харусенят В Анкару мы прилетели в день открытия фестиваля 10 сентября. В аэропорту Эсенбога нас уже встречали представители посольства Азербайджана в Турции. После того, как весь состав ансамбля разместили...
«Самурдин» гъвечIи дустар "Самурдин мектеб" Играми редакция! Кьуд варз инлай вилик за Къебеле райондин Дызахлы хуьруьн юкьван мектебдин аялар «Самур» кхьиз желб авунай. Къадав агакьна аялри рикI алаз кхьена газет. Абурувай къачуз...
Чахъ дамах кутазва "Самурдин мектеб" Чаз «Самур» газетдин тIвар фадлай ван хьанвайди тир. Ингье ам къачуз жезвачир. Кьериз-цIаруз са ни ятIани хуьруьз газет гъайила, акьван гьевесдивди кIелдай хьи чна. Гила чахъ газет кхьидай...
Təngə pələngi Məşhur ləzgilər (Əvvəli qəzetimizin 21 may, 22 iyun, 30 iyul və 26 avqust 2011-ci il tarixli saylarında) Vəziyyətin getdikcə ağırlaşdığını görən Süleyman bəy bir qədər vaxt qazanmaq qərarına gəldi. Çünki Müşkürdə rus qoşunu ilə üz-üzə durmuş But Qurban ona kömək göndərməli...
Tərcümə, yoxsa təxribat? Çıxışlarımızın əks-sədası Bu günlərdə iş adamı Dağlar Səfərov mənə bir kitab bağışlayıb fəxrlə dedi: - Gör necə xeyirxah iş görmüşəm! Mən bu kitabı öz vəsaitimlə çap etdirmişəm. Doğrudan da təqdir olunmalı işdir. Azərbaycan oxucularını ləzgi poeziyası nümunələri ilə tanış etmək məqsədilə atılmış...
«Самурдин» 20 йис "Самур" - 20 РикIик тIарвал ква Агъваллу ксари газетдикай вучиз хабар кьазвач? За «Самур» газетдин са бязи макъалаяр са шумудра, рикIик секинсузвални тIарвал кваз кIелзава. Газет авай четинвилерикай...
За что я люблю и ценю газету “Самур”? "Самур" - 20 Хотелось бы отметить, что являюсь одним из участников учредительного собрания, состоявшегося в 1992 году, на котором был избран состав правления Лезгинского Национального Центра “Самур”....
Чириз кIанзава "Самурдин мектеб" Играми редакция! Куьне «Самур» газетдин чинриз гьамиша марагълу хабарар акъудзава. Са шумуд йис инлай вилик заз газетдин чинрай Кьибле Дагъустандин Ярагъ Къазмайрин хуьре чIехи алим ва...
Яшайишдин маканар Чакай кхьенай ...      Лезги чилерал малдарвал хуьруьн майишатдин хел хьиз къадим чIаварилай вилик фенвай. Абуру агъзурралди хипер хуьзвай ва абурун суьруьяр къалин тир. Лезгийри чпин мал-къара гатуз...
Чи бубайри лагьанай Акьул жуван кьиле кIанда.   Къелемдалди кхьейди якIувай атIуз жедач. Лезги халкьдин мисалар    
Мад кьве генерал Лезгияр вирина XVIII виш йисан юкьварилай кьил кутуна сифте яз са шумуд лезгиди урусрин кьушунра къуллугъ авунай ва абур чпихъ чIехи алакьунар авай командирар хьиз сейли хьанай. Эхиримжи йисара лезги командиррин...
КIвалахдай ксар хкязава Лезгияр вирина Мукьвал тир гележегда лезгияр патал Урал кьвед лагьай ватандиз элкъведа. Алай вахтунда Свердловск вилаятда кьуд агъзурдалай гзаф лезгийри кIвалахзава. Чкадин карханайри Кеферпатан Къафкъаздин...
Чемпионар пара жезва Лезгияр вирина Алай вахтунда Урусатдин яргъал тир Петропавловск-Камчатск шегьерда гзаф лезгияр яшамиш жезва. Абур кIвалахунал рикI алай зегьметчияр ва хъсан спортсменар хьиз вириниз сейли я. Ина машгьур тренер...
ЧIехи комплекс эцигзава Лезгияр вирина Вичин 5000 йисан юбилей къейд ийиз гьазур жезвай къадим Дербент шегьерда эхиримжи вахтара шумудни са зурба эцигунар кьиле тухузва. И эцигунрикай садни РФ-дин Совет Федерациядик квай машгьур лезги...
ХАБАРАР
ГАФАЛАГ

Агъвал - вагьши

АкIад - гъалиб

АкIарар - ктIай набататар

АлкIар - теслим

Ахъалун - гележег

Гьашер - къизмиш

Весь словарь номера

ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ