Выпуск №: 2(318), февраль, 2018     Скачать в формате PDF
И чил хайи диге я И чил хайи диге я Къебеле райондин Камарван хуьр
“Самур” чи мектеб я Çıxışlarımızın əks-sədası      Играми редакция! Шумуд йи­сар я куьне лезги чIал хуьн ва вилик тухун патал женг чIугваз. Гьавиляй халкьди “Самур” газетдиз «чIалан женгчи» лагьанва. И рекье куьне чIугвазвай...
Дидед чIалаз икрамна Лезги чIалан месэлаяр      Алай йисан 21-февралдиз Къебеле райондин Камарван хуьруьн юкьван мектебда кьиле фейи дидед чIалан йикъаз талукьарнавай мярекат акьван гурлуди, акьван руьгь кутадайди, акьван иерди...
Редакторди кьиле тухвана Лезги чIалан месэлаяр      И олимпиада кьетIен жуь­рединди тир. Дидед чIалан суварин вилик кьиле фейи мярекат лезги чIалазни литературадиз та­­лукьарнавай. Олим­пи­а­дадин иштиракчияр хуь­руьн...
“Лезгинкадал” илига Юбилей      Под таким названием 29-го марта 2018-го года в 1830 в Оперной Студии Бакинской Консерватории (по адресу: г.Баку, ул. Шамси Бадалбейли, 98) состоится авторский вечер, приуроченный к 65-летнему...
ЛалакI Мах      Йиф алукьнавай. Хуь­руьнвияр гьармад вичин кIвале авай. ДакIарра кузвай эквер сад-сад туьхуьзвай. Тек са зуьрнечи ТIа­йиб тир ксанвачирди. Дарвилери бас­рух гана юкь какур хьанвай...
Etnik düşmənçilik Тарихдин геле аваз      Quba qəzasına gəlmiş işğalçı-lara Vartan Avakovun və Harutyun Ayrapetovun bu­rada yaşayan ermənilərdən ibarət quldur dəstələri kömək edirdi. Arxiv materiallarından məlum olduğu kimi, 1918-ci ilin ilk beş ayında daşnaklardan, bolşevik adı altında gizlənən ermənilərdən və ruslardan...
Elza İbrahimova anıldı Лезгияр вирина      Heydər Əliyev Sarayında bəstəkar, xalq artisti Elza İbrahimovanın mahnılarından ibarət “Nəğmə dolu bir ürəyəm” adlı konsert keçirilib. Sarayın mətbuat xidmətindən APA-ya verilən məlumata görə, konsertdə xalq artistləri Flora Kərimova, Ənvər Sadıqov, əməkdar artistlər...
Özgə ağrısı ЦIийи ктабар      Dərin psixoloji əsərləri ilə tanınan, insan təbiətində gedən gözəgörünməz prosesləri sənətkarlıqla qələmə almağı bacaran tanınmış nasir Sədaqət Kərimova oxucularının görüşünə növbəti kitabı ilə gəlib.       Müəllif sayca 25-ci olan...
Türkiyə dağıstanlılarının etirazı Хабарар      Bu ilin fevralın 24-də saat 14-də Türkiyənin Yalova şəhərindəki Mahaçqala parkında qələbəlik idi. Ölkənin etnik dağıstanlılarının nümayəndələri buraya etiraz nümayişinə toplaşmışdılar. Türkiyənin “D” kanalı ilə yayımlanan “Vətənim sənsən”...
50 il əvvəl yazılmış şeir Поэзия      Özünü iki xalqın – ləzgi və Azərbaycan xalqlarının şairi adlandıran Kələntər Kələntərli yazdıqlarının müqabilində əsərləri az çap olunan qələm sahiblərindəndir. Tanınmış söz ustadı kimi ad çıxarsa da, ömrünün sonuna kimi “özümü...
Мурад стал лауреатом Барка      Корреспондент РИА «Дер­бент» Мурад Шихахмедов стал лау­реа­том шестого Все­российского жур­налистского конкурса «Правда и спра­вед­ливость». Жюри конкурса...
О проблемах этнических СМИ Чир-течир      У этнических СМИ нет возможности быть абсо­лют­но самоокупаемыми. Об этом вице-президент Фе­де­ралистского сою­­за на­ци­ональ­ных мень­шинств и за­мес­титель...
Кавказ - рай для лингвистов Чир-течир      Языков на Кавказе так мно­­го, что все попытки их сос­чи­тать были обречены на неу­дачу: Лингвистическое изо­би­­лие поражало воображение чу­же­странцев, и Кавказ...
Ван авуна Çıxışlarımızın əks-sədası      «Самур» газетди 2018-йис ди­дед чIалан йис хьиз малу­ма­райдалай кьве варз кьван вах­тар алатнава. КIелдайбуру и месэладихъ авсиятда ре­дак­циядиз датIана чарар ра­къурзава....
Гьарфариз талукь гафар "Самурдин мектеб"      Гъ - гъил, гъаб, гъал, гъел, гъвар, гъарикI, гъвел, гъвергъвер.      Гь - гьад, гьамга, гьебе, гьерт, гьешем, гьуьл, гьяд, гьяркьуь.      Къ - къаф, къад, къай, къазма, къал, къаних,...
Муьшкуьр Тарихдин геле аваз      «Муьшкуьр» макротопонимдиз баян гудайла лезги чIалан алим профессор Р.И.Гьайдарова икI кхьизва: «Муьшкуьр. Мегьарамдхуьруьн райондин са участок. И тIвар ана авай тамун тIварцIихъ...
Чи ибараяр "Самурдин мектеб"      Вири илигиз, цимил килигиз – масадан зегьметдалди кьил хуьн.      Варар хкатайди – кьилел мусибатар атайди.      Гад гарал ракъурун – гатуз зегьмет чIугуна,...
Квез чидани? "Самурдин мектеб"      Чи, гьакIни Ирандин ва Гуржистандин тарихчийри, французрин кхьираг Александр Дюмади, урусрин тарихчи ва журналист В.А.Величкоди кхьизвайвал, XVII-XIX виш йисара лезгийри гьасилзавай...
ХАБАРАР
ГАФАЛАГ

КIукIу - гъвечIи лаваш

Къехуьн - туьгьмет

ТIакар - тIваларикай хранвай зимбил

ТIалака - чепер

ТIаркIул - элкъвей

ТIиги - гьайвандин тIиш

Весь словарь номера

ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ