КIусар дуьз кхьин "Самурдин мектеб"  |  3(329) 2019  |  
     ЧIалан пай яз кIусари кьилдин гафарин ва тамам жумлайрин мана-метлебриз жуьреба-жуьре рангар гуда. Чпин туькIуьр хьунин рекьяй кIусар кьве жуьре я: а) сифтесуьретдинбур, яни морфриз пай тежедай саябур: ваъ, гьа, гьун, де, жал, кван, кьван, ма, ман, -ни? -тIа, ун, хьи? хьтин, эхь ва мсб.; б) туькIуьрхьанвайбур, яни чпин къурулушда кьвед ва я гзаф морфемаяр чара ийиз жедайбур: айман, ангье, атIангье, гьелбетда, гьан бес? ингье, декIени, къала, садра, яраб ва мсб.
     Кьван, хьтин кIусар ишарадин ва суалдин тIварцIиэвезрин существительнидиз элкъвен тийизвай формайрихъ (и, а, гьи, гьа, атIа) галаз кикIана кхьида, амай вири гафарихъай ва гьа и тIварцIиэвезрин существительнидиз элкъвенвай формайрихъай (им, ам, гьим, гьам, атIам ва мсб.) чараз кхьида. Месела: икьван, ихьтин, акьван, ахьтин, гьикьван? гьихьтин? гьакьван, атIахьтин; амма: ам кьван, ам хьтин, гьим кьван? гьим хьтин ва мсб.
     Хьиз, ман, жал, де, кван, тIун, хьи  кIусар вири дуьшуьшра маса гафарихъай чараз кхьида. Месела: алмасди хьиз нур гузва; вун ша тIун; де лагь ман; къачу кван ва мсб.