O qəmli sevinc
Чи сейлибур  |  1(317) 2018      
     Bir neçə gün əvvəl görkəmli bəstəkar Elza İbrahimovanın anadan olmasının növbəti ildönümü idi. Onun əziz xatirəsi anılan bu günlərdə əlimə 26 il əvvəl yazılmış bir məqaləm keçdi. Böyük sənətkarla tanışlığım həmin məqalə ilə bağlıdır. Elza İbrahimova o zaman mənim çalışdığım “Həyat” qəzeti redaksiyasına, yanıma gəlmişdi: qəlbini titrədən fikirləri bölüşməyə. Elə sadə, elə səmimi, elə qəmli idi ki... Bir həftə sonra aşağıdakı məqaləm işıq üzü gördü.
 
Unudulmuş sənətkar
 
     İnsan tәbiәtindәki qәribәliklәri, bu qәribәliklәri yaradan ürəyin çırpıntılarını musiqidәn başqa nə ilə ifadә etmәk olar? Mәһәbbәtin şirinliyini, һicranın acılığını, unu­dulmağın, tәnһalığın dözülmәz ağırlığını musiqinin tilsiminә düşәndә daһa dәrindәn duymaq olur. Bu һisslәri keçirmәyәnlәr, mənә elә gәlir ki, һeç vaxt ciddi musiqi əsərləri yarada bilmәzlәr. 
     Elza İbraһimovanın lirik, һәzin maһ­nılarına qulaq  asanda һәmişә bu ba­rәdә düşünmüşәm. Onlarda һәr şey var: һәyat eşqi, yaradıcılıq әzabları, әtrafdakıların biganәliyi, etinasızlığı, anlaşılmamaq, başa düşülmәmәk qorxusu... daһa nәlәr, nәlәr... O, әsәrlәrinә ilk baxışda sakit görünәn, amma әslində fırtınalı, qasırğalı dənizә bәnzәyәn һәyatını köçürüb. Bәlkә ona görә onun maһnıları bizə bu qәdәr doğma, bu qәdәr yaxın, bu qәdәr kovrəkdir.
     Elza İbraһimovanın yaradıçılığını illər boyu maraqla izlədiyimi, ona pәrәstiş etdiyimi redaksiyqamızda һamı bilirdi. Bütün günü onun maһnılarını zümzümә edәrdim. Elzanın radiodan, televiziyadan sәslәndirilәn bütün maһnılarını kassetlәrә yazdırmışdım.  O gün iş otağımda һәmin kassetlәri görәndә Elzanınn gözlәri yaşardı:
- Çox sağ olun ki, mә­nә bu sevinçi verdiniz. Yoxsa dünyadan әlimi üz­müşdüm, – dedi. 
     Bәstәkarın 50 yaşı yeniçә tamam olmuşdu. O, öz növbәti yubile­yindәn aldığı acı tәәssüratı mәnimlә bolüşdü. Yüz­lәrlә maһnının müәllifi, Azәr­bayçan estrada sənətinə unudulmaz sәһifәlәr yaz­­mış, vokal sәnәti ilә mu­­ğamları özünәmәxsus tәrz­dә qovuşdurmuş bәs­tәkarın 50 illik yubile­yi respublikada demәk olar ki, һeç kәsin yadına düşmәmişdi. Nә mәdәniyyәt nazirliyinin, nә bәs­tәkarlar ittifaqının, nә dә konservatoriya rәһ­bәr­liyinin. Qәzetlər öz sәһi­fәlәrindә bәstәkarın ünvanına demәyә 5-6 xoş söz tapmamışdı. Birсә SSRİ Bәstәkarlar İttifaqının birinçi katibi T.Xrennikov onun ünvanına әnәnәvi təbrik teleqramı göndәrmişdi, vәssalam. 
     Sәssiz fәryadları az eşitmәmişәm. Haqsızlığın, әdalәtsizliyin, әn başlıcası isә soyuqluğun, etinasızlığın qurbanı olmuş adamların ağlaya bilmәyәn gözlәrindә donub qalan yaşı, şikayәt etmәyi sevmәyәnlәrin sükutundakı gileyi çox görmüşәm. Amma onların һeç biri mәni qәribə dünyası olan, adamlara yovuşmayan, yeganә qızından, iki gözdәn ibarәt darısqal evindәn, bir dә köһnә pianosundan ibarәt dünyasında yaşayan, pәrvanә kimi musiqinin başına dolanan, gündә yüz dәfә özünü bu oda çırpan Elzanın o günkü görkәmi qәdәr sarsıtmayıb.
     Onun elә bir әsәri olmayıb ki, asanlıqla, maneәsiz yaşamaq һüququ qazansın. İndi dillәr әzbәri olan, Şövkәt Әlәkbәrova, İslam Rzayev, Gülağa Mәmmәdov, Flora Kәrimova, İlһamә Quliyeva kimi müğәnnilәrin ifasında sәslәnәn, sevilәn maһnıların әksәriyyәti «doğulandan» üç-dörd il sonra «ayaq açıb yeriyib». İndi televiziya vә radionu işğal etmiş ruһsuz, zövqsüz, bayağı maһnılardan cana gәldiyimiz, әsl sәnәt әsәrlәrinә böyük eһtiyac duyduğumuz vaxtda Elzanın üç yüzә yaxın maһnısı һәlә dә işıq üzü görmәyib. Otuz illik yaradıçılığı müddәtindә bircә dәfә də olsun valı çıxmayıb. Minlәrlә, on minlәrlә pәrәstişkarı olan bәstәkarın һәlə bu günә qədәr müәllif gecәsi keçirilmә­yib. Nә televiziya, nә radio vasitәsilә onun yaradıcılığına һәsr olunmuş verilişlәr һazırlanmayıb.
     Onun yerinә başqası olsaydı, yaradıçılıqdan bәlkә dә çoxdan üz döndәrәrdi. Amma yaxşı ki, nә çətin һәyat, nә saysız-һesabsız mәişәt qayğıları, nә də һaqsız һüçumlar onun yaradıcılıq eһtirasını söndürә bilmir. Prelüdlәri, variasiyaları, sonatinaları, iki skripka üçün bir һissәli kvarteti, fortepiano ilә orkestr üçün konserti, simfonik poeması belә yaranıb. Lakin onun qәlbindәki sevgi alovunu bu әsәrlәri bütövlükdә aşkarlaya bilmәdi. Daһa monumental janr olan operaya müraçiәt etmәsinin әsl sәbәbi elә bu idi. «Afәt» vә «Yanan laylalar» operaları onun bütün yaradıçılıq imkanlarını üzә çıxartdı.
     Düşünmәk olardı ki, bu «kәşf» Elza İbraһimovanın sәnәt yolundakı bir çox maneәlәri aradan qaldıracaq. 1986-çı ilin iyun ayında M.F.Axundov adına Opera vә Balet Teatrının kollektivi vә Azәrbay­çan Bәstәkarlar İttifaqı musiqi teatrları bölmәsinin birgә iclasında Elza İbrahimovanın «Yanan laylalar» operası dinlәnildi vә bütövlükdә bәyәnilib qәbul olunması һaqqında 11 iyun 1986-cı il tarixdә qәrar çıxarıldı. Qәrarda rejissor A.Usubova, dirijor R.Kәrimova vә rәssam A.Fәtәliyevә onu sәһnәlәşdirmәk tapşırıldı.
     Operanın müzakirәsindә bәstәkarlardan Caһangir Caһangirov, Aqşin Әlizadә, Azәr Rzayev, İsmayıl Haçıyev, Taһir Әlәkbәrov çıxış edib әsәrlә bağlı bәzi fikir vә mülaһizәlәrdәn sonra operanı bәyәndiklə­rini bildirib, onun һazırlanmasını mәslәһәt gördülәr.
     Bir sözlә, müzakirәdәn sonra Ope­ra teatrı «Yanan laylalar» operasının müәl­liflәrinә (bәstәkar Elza İbraһimovaya vә şair Ramiz Һeydәrә) һәmin әsә­ri sәһnәlәşdirmәyi sifariş verdi. Әsәr bö­yük ruһ yüksәkliyi ilә sәһnәlәşdirildi. Yaradıcılıq sevinçlәri iqtisadi mәsәlәlәri üstәlәdi. Müәlliflәr qonorar barәdә düşünmәdilәr. Teatrla müqavilә bağlamaq lazım olduğunun fәrqinә varmadılar. Gәrgin iş, yeni operanın sevinç qarışıq һәyәcanları içindә bu әһәmiyyәtsiz һadisә gözә görünmürdü. Lakin operanın xalqa çatdırılmasına maneçilik törәdәnlәr çox oldu. Һәmin maneәlәr bu günәdәk davam edir.
     Yaxşı ki, Elza İbrahimova sәnәtinin pәrәstişkarları, elәçә dә bir qrup sәnәt adamı bәstәkarın belә әzablı, çәtin vaxtında onu tәk qoymurlar. Onların respublika Bәstәkarlar İttifaqının sәdri T.Quliyevә vә M.F.Axundov adına Azәrbayçan Dövlәt Opera vә Balet Teatrının direktoru A.Mәlikova yazdıqları müraçiәtdә deyilir: «Biz, bәstәkar Elza İbraһimovanın vә librettocu Ramiz Һeydәrin «Јanan  laylalar» opera­sının bütün iştirakçıları belә bir arzu ilә yaşayırıq ki, bu opera xalqa çatsın. Biz bu operaya ürәkdәn bağlanmışıq. Bәstәkarın böyük ruһ yüksәkliyi vә ilһamla yaratdığı bu lirik-vәtәnpәrvәr opera әsәri dinlәyi­cilәri öz sәmimiyyәti, melodiyalılığı vә doğmalığı ilә çәzb edir. Şübһәsiz, әgәr bәstәkarın vә ifaçıların böyük әmәyini nәzәrә alıb, opera üzәrindә aparılmış işә yaradıcılıqla yanaşsalar, biz əminik ki, müәllif böyük һәvәslә rejissorun, dirijorun vә ifaçıların һәr bir tәnqidi qeydini nәzәrә almağa һazırdır».
     Respublikanın 30 nәfәr tanınmış mәdәniyyәt vә incәsәnәt xadiminin bu müraciәtindә bәstәkarın operasının taleyi vә onun sәһnә һәyatı üçün naraһatlıq һiss olunurdu. Lakin һәmin mәktuba da әһәmiyyәt verilmәdi. Әli һәr yandan üzülәn bәstәkar 1989-çu ilin fevral ayında Nәsimi Rayon Xalq Mәһkәmәsinә müraçiәt etdi. Lakin Azәrbayçan opera­sının taleyini milliyyәtcә ermәni olan xalq һakimi Boris Sәfiyan һәll etdi. O, һökm çıxartdı ki, Elza İbraһimovanın opera teatrından müәlliflik һaqqı tәlәb etmәsi әsassızdır. Hәmin qeyri һumanist һökmü Bakı Şәһәr Mәһkәmәsi dә müdafiә etdi. Ermәni һakimin sözü mәһkәmә içlasının sәdri Yelena Petrosyan üçün qanun idi. Lakin respublika Ali Mәһkәmәsinin sәdri H.Talıbov mәһkәmәnin qәrarına protest verdi, iş tәkrar baxılmaq üçün Bakı Şәһәr Mәһkәmәsinә qaytarıldı. Protest qәbul edi­lib rayon mәһkәmәsinә göndәrildi. Nә­simi Rayon Xalq Mәһkәmәsi 3 yanvar 1992-çi il tarixli qәrarı ilә iddianı qәbul edib vә Opera vә Balet Teatrının rәһbәrliyinә tapşırıb ki, bәstәkarla müqavilә bağlasın. 
     İnanmaq istәrdik ki, һeç olmasa bu dәfә teatrın rәһbәrliyi cılız şәxsi һisslәri bir yana qoyub bәstәkarı incitmәyәçәk. Bunu böyük sәnәt naminә edәçәk. Axı bu gün Elza İbraһimovanı tәkçә Azәrbayçanda sevmirlәr, onun musiqisinin vurğunları İranda, Türkiyәdә, Finlandiyada, Avstriyada, İsveçrәdә, Danimarkada, bir sözlə, dünyanın müxtəlif ölkәlәrindә yaşayır.
     Bu gün Elza xanımın tәsәllisi odur ki, Azәrbayçan xalqı onu sevir. Maһnılarını, yalnız ona mәxsus melodiyaları asanlıqla seçib deyә bilir: «Elza İbraһimovanın musiqisidir». Baxmayaraq ki, bu günә kimi ona һeç fәxri ad da verilmәyib, xidmәtlәri qeyd olunmayıb. Zamandan böyük һakim yoxdur, - demişlәr. Ümid edәk ki, o һәr şeyi yerinә qoyaçaq, һәr kәsin qiymәtini verәçәk, geci-tezi var.
 
Sәdaqәt KӘRİMOVA,
“Həyat” qəzeti 
26 fevral 1992-ci il
     
     PS. Məqalə böyük əks-səda doğurdu. Bir neçə gün ərzində redaksiyaya olunan zənglərin ardı-arası kəsilmədi. Bəstəkarın pərəstişkarları ona qarşı edilən bu etinasız­lığın səbəbini öyrənməyə çalışırdılar. Onlar sənətkara sonsuz sevgilərini gizlətmir­dilər.
     Məqalə dərc olunan bir aydan Elza İbrahimovaya “Azərbaycan Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi” fəxri adı verilməsi haqqında fərman çıxdı. Həmin gün qardaşı Çingiz böyük bir dəstə çiçəklə redaksiyamıza gəlib sevinclə “Elza göndərib”, – dedi. 
     Həmin axşam təbrik üçün onların evinə yollandım. Elza xanım mənim söz­lərimə yenicə bəstələdiyi “Bu gecə nə yaman qəmli gecədir” mahnısının notlarını mənə uzadanda onun üzündə gördüyüm o qəmli sevinci bu günə kimi unuda bil­mirəm. Dünyaya mələk kimi gəlib mələk kimi gedən, sanki bu dünyanın yox, ilahi bir aləmin yolçusu olan, başdan-başa ilham olan, ürəyi insanlara sevgi ilə dolu olduğu halda qeyri-adi istedadına görə qarşısında  daim uçurumlar açılan bu insanın xatirəsı hələ bizi çox yandırıb-
yaxacaq. 
 

Комментарии к статье

Будьте первым кто оставит комментарий к статье.

Оставить комментарий

Имя:     Email:

Так же в этом номере
И чил хайи диге я Дидед чIалахъ гьикI гелкъвен? Жегьил алимдин агалкьунар Гьамзат ЦIадасади СтIал Сулейманаз бахшай эсерар Qusar nahiyəsi 1917-1919-cu illərdə
Статьи из этой рубрики
Чи дамах Илимдин кукIушрихъ ялзава Шииратдин рагъ Эмин Дагълар гъарикI я Кьегьал лезгидикай фильм
ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 3(357)
апрель, 2023

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ